søndag 24. juni 2012

Holder min første interpellasjon i Kommunestyret.

På torsdag holder jeg min første interpellasjon til Kommunestyret i Meldal kommune. Gleder meg til å ta opp en sak jeg mener er viktig for miljøet samt bedriften NAMMO NAD AS i Meldal. Pappa - Bård E. Bergsrønning- tok opp samme sak i en interpellasjon i 2006. Saken ble fulgt opp av Ordfører Ingrid Skarstein, men vi fikk lite gehør hos departementene. Jeg prøver igjen og vet mange i Meldal er engasjert i nettopp denne saken.


Fylkestingsrepresentant og god venn Audun Otterstad tok nettopp opp den samme saken i en interpellasjon i Fylkestinget. Her finner du fylkesordfører Tore O. Sandviks svar til interpellanten. Dette lover godt for miljøet!


Interpellasjonen ligger under:

Miljømessig forsvarlig destruksjon av militær ammunisjon.
I dagens samfunn er det krav til miljømessige løsninger når avfall skal avhendes. Husholdninger og bedrifter betaler avgifter for å får å få levert avfall og spesialavfall. Jeg mener staten må gå foran med et godt eksempel, og selvsagt må slike avgifter og regler også gjelde for statlig virksomhet.
Registrerer ikke at dette gjelder for forsvaret, da det destrueres ammunisjon med tungmetaller i friluft i Lærdal kommune. Anlegget som har vært i bruk siden Andre verdenskrig brukes fortsatt til destruksjon av ammunisjon.
Forsvarets egen forskningsraport viser at kobberkonsentrasjonen i området har vært forhøyet over flere år. Det er også et noe forhøyet nivå av bly.
I perioden 1980 - 2004 ble det avhendet i gjennomsnitt 340 tonn ammunisjon pr. år i Lærdal. I de siste årene er det sprengt mer enn i tidligere år som følge av utfasing/kassasjon av større våpensystemer innenfor artelleri og miner.
Nammo NAD AS kan gi 100% avvikling av amunnisjon for kunden. Det vil si resirkulering, oppkutting og brenning samt destruering i Astrup og selskapet er verdensledende som demil division. Nammo NAD AS har kunder som U.S.Army, US Navy, NATO, UK Ministery of Defence. Oppdrag fra Det norske forsvaret utgjør bare 1-2% av deres ordremasse.
Metoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon. Det er oppsigtsvekkende at Det norske forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i Astrup. Så vidt jeg vet er det bare Norge og Finnland som tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.
Jeg ber derfor ordføreren om å ta opp denne saken med Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet, for å få en endring av Forsvarets destruksjon av ammunisjon. Jeg mener det er avgjørende viktig at staten går foran med et godt eksempel og destruerer ammunisjon på en miljømessig forsvarlig måte.
FFI-rapport 2010/01494 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater 2009. Arnt Johnsen. 23.juni 2010.
Ellen Haugen Bergsrønning
Meldal Arbeiderparti

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar