mandag 30. april 2012

Dagen før dagen.

Alt er klart dagen før dagen. Friske blomster på alle bord, Internasjonalen ligger klar og denne appellanten er litt nervøs. Dugnadsånden lever i beste velgående og tradisjonene styrkes. Denne dagen ser vi fram til!
Hyggelig å rake løv og sette ned blomster foran bestefar Ole Bergsrønnings byste før 1.mai. Ønsker alle sammen en fin feiring i morgen, så får vi krysse fingrene for at været er med oss.

fredag 27. april 2012

Verdens vakreste rosekor.


Statsminister Jens Stoltenberg skriver på Twitter "Takk til verden vakreste rosekor". Klokken har nå passert midnatt, og jeg sitter å ser på bilder og video fra dagens markeringer rundt om i landet. Sangen "Barn av regnbuen" tror jeg alle har nynnet på i løpet av dagen, om man har deltatt i en markering eller ikke. I en vanskelig tid for mange tror jeg det er utrolig viktig å markere samholdet og fellesskapet i folket. Min gode venn Audun Otterstad har skrevet en fin skildring av dagen i sin blogg, håper du tar deg tid til å lese den. Tenk at så mange tusen mennesker møtes for å synge sanger om vårt fellesskap, tenk på kraften som ligger i en slik handling!

torsdag 26. april 2012

Nye erfaringer som folkevalgt.


Som folkevalgt får en mulighet til å delta på mange spennende møter. I tillegg til kommunestyremøtene og møtene i formannskapet er jeg så heldig å få være en av kommunens representanter i både stiftelser, råd, styrer og forstanderskap. Det er en ny og spennende utfordring for min del.


I dag har jeg deltatt i mitt første møte som kommunens representant i Meldal Yrkesskoles Orklafond. Har tidligere skrevet noen ord om stiftelsen her. Nytt styre er konstituert og vi har valgt Arve Slørdahl som leder. Vi har diskutert synliggjøring av stiftelsen og hvilke muligheter som ligger i fondet både for elever og linjer på Meldal vgs, samt muligheten elevbedriftene i hele Meldal kommune har for å søke stiftelsen om støtte gjennom Orklafondets "Entreprenørskapsfond".I tillegg har jeg deltatt på møte i forstanderskapet i Meldal Sparebank. Valgsaker ble behandlet og Leif Olav Aasløkk ble gjenvalgt som leder av forstanderskapet. Stortingsrepresentant Arne L. Haugen holdt foredrag om sparebankenes rolle i samfunnet og utviklingstrekk fremover. Alle distriktskommuner er godt tjent med å ha en solid sparebank som samarbeidspartner og støttespiller i lokalsamfunnet. Meldal Sparebank er et godt eksempel på det.

onsdag 25. april 2012

Klimameldingen - Tenke globalt, handle lokalt.
Klimaproblemet kan bare løses gjennom et bredt internasjonalt samarbeid hvor alle tar sin del av ansvaret. Per i dag har vi ikke en internasjonal juridisk bindene klimaavtale, det er også usikkert når en slik avtale kan komme på plass.
Det som er avgjørende viktig er at hvert enkelt land tar ansvar og setter seg ambisiøse mål og fører en aktiv nasjonal politikk på å få ned klimagassutslippene.
Det har vært bred politisk enighet i Norge over lengre tid for å ta et slikt ansvar. Regjeringen Stoltenberg II legger i dag fram sin Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk.
 Klimameldingen - Norsk klimapolitikk


Noen av de viktigste punktene i klimameldingen:

 •  Det skal satses mer på kollektivtransport.
 • Bevilgninger til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017.
 • Investeringene til jernbane skal økes, spesielt rundt de store byene.
 • CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten skal økes med 200kr per tonn.  
 • Det opprettes et klima- og energifond med utgangspunkt i Enova for teknologiutvikling i industrien. 
 • Energikravene i byggeforskriften skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.
 • Ny strategi for skogplanting samt styrking av skogvernet.
 • Bidra til utvikling av biogass i Norge. 
 • Forsterke det internasjonale engasjementet.


Klimamålene som ble nedfelt i klimaforliket i 2008, ligger fast. Det betyr at Norge skal gå foran å kutte 2/3 hjemme. Det er et tydelig signal på at Norge tar ansvar og gjør sin del av jobben. 
Tenke globalt, handle lokalt!

lørdag 21. april 2012

1. mai-feiring i Rennebu


I år skal jeg feire 1.mai på Berkåk i Rennebu kommune. Gleder med til å se hvilke tradisjoner nabokommunen har for markering av denne viktige dagen. Jeg har fått æren av å holde appell under markeringen, noe jeg setter stor pris på. Jeg tenker å legge vekt på hvordan det er å vokse opp i dag, med de muligheter vi har,og i den sammenheng legge vekt på frihetsbegrepet. Frihetsbegrepet står sentralt i den sosialdemokratiske tankegangen, og det er viktig at dagens unge lærer om arbeiderbevegelsens grunnholdninger og ideologi. Gleder meg allerede.
Bildet over viser 1 mai-feiring på Løkken Verk i Meldal. Her har vi lange tradisjoner og et stort engasjement rundt markeringen. Til og med Høyres ordførerkandidat var med på feiringen i fjor, noe som er et veldig gledelig signal fra den borgelige side.

fredag 20. april 2012

Bergmannskonferansen 2012

Har for første gang deltatt på Bergmannskonferansen på Løkken Verk. Konferansen ble arrangert for 7. året på rad av Ingunn Rekstad i Moment events AS. Tema for årets konferanse var Norsk industri - fra bergmann til seigmann?
Norsk industri har i de siste år møtt mange krevende utfordringer, spesielt med tanke på veksten i det asiatiske markedet og siste års plassering av kapital. På dagsorden sto eierskapsspørsmål, kapitaltilgang og rammebetingelser for industrien som kraft/energi.
Foredragsholdere fra øverste hylle gjestet konferansen: Terje Lien-Aasland, leder for Stortingets Næringskomité, Ole Enger, president og CEO for REC Group, Harald Kjelstad, adm.dir. for SIVA, Irene Johansen, medlem av Stortingets finanskomité, Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi og Kåre Willoch, tidligere statsminister, og samfunnsdebattant.
Kåre Willoch var et spennende møte, han snakket om kapitalismens historie, suksessene og utfordringene. Det som er verd å merke seg er at Willoch legger vekt på at markedet må styres i noen grad av staten. Markedet kan ikke tillegges et slikt ansvar alene.
Bergmannskonferansen 2012 var et viktig møtepunkt for næringslivet i regionen. Det jeg trakk mest lærdom av denne dagen var Ole Enger og Terje Lien-Aaslands foredrag.
Viktige problemstillinger for den norske industriens framtid ble debattert og skillelinjene mellom regjeringens næringspolitikk og FrPs næringspolitikk ble lagt merke til.
Bildet viser Arbeiderpartirepresentanter i kommunen og på Stortinget.
Fra Stortinget: Ingrid Heggø, Terje Lien-Aasland, Irene Johansen og Lillian Hansen.
Fra Meldal AP: Are Hilstad, Ellen Haugen Bergsrønning, Odd Arild Svartbekk og Ingrid Skarstein.
Fra Stortinget og Meldal AP: Arne L. Haugen.
Godt vi har reflekterte, dyktige og framtidstenkende politikere i Stortingets næringskomité, det er viktig for industrien ute i distriktene.

onsdag 18. april 2012

Meldal Yrkesskoles Orklafond


Stiftelsen Meldal Yrkesskoles Orklafond har som formål å yte lån og tilskudd til virksomhet ved Meldal videregående skole som normalt ikke dekkes av offentlige budsjetter. Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer. Følgende oppnevner styremedlem til stiftelsen: Chr. Salvesen og Chr. Thams`s  Communications Aktiesalskab, Meldal kommune, Orkladal næringsforening og Skoleutvalget for Meldal videregående skole.

I gårsdagens Formannskapsmøte ble jeg valgt som kommunens representant til stiftelsen. Det setter jeg stor pris på og jeg ser fra til arbeidet. Første møte er allerede neste torsdag.

onsdag 11. april 2012

Det nærmer seg 1.mai

Om ikke lenge skal vi feire 1. mai. En feiring jeg alltid ser fram til. Jeg skal gå i mitt 24. 1.mai-tog! Helt ærlig så gikk jeg kanskje ikke det første året da jeg bare var 9 dager gammel, men jeg deltok. I Meldal har vi lang tradisjon for å markere denne dagen: korps, taler, tog, ungdomsappell og god stemning.
Markeringen av denne dagen startet allerede i 1889 da
arbeidere i hele Europa samlet seg for å demonstrere for felles krav. Helt fra starten av har 1.mai vært en kampdag, en festdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke.
1.mai 1890 var første gangen norske arbeidere gikk i demonstrasjonstog for sine rettigheter. Fram til 1919 var det kravet om 8 timers normalarbeidsdag det framste, men ikke eneste kravet.
På det første norske 1.mai-merket fra 1892 stod det: "8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile"
I 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag, og i 1947 annerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag.
Det røde flagget har alltid vært arbeiderbevegelsens internasjonale samlingsmerke og et symbol på det internasjonale felleskapet.1.mai betyr mye for meg, og kanskje spesielt i år nå som Meldal AUF vil være stærkt representert i toget. Ungdomsappellen ved Gammelgruva skal i år holdes av Meldal AUFs leder Stig Tore Stafne. Det er utrolig viktig at ungdom lærer mer om hva denne dagen handler om og hvilken betydning den har hatt for arbeiderbevegelsen opp igjennom årene. Dagen er fortsatt høyaktuell for mange, bare vi løfter blikket og ser ut over Europa og verden. En solidaritetsdag!
Desverre ser vi med jevne mellomrom at det tas til orde for å gjøre om dagen til vanlig arbeidsdag, og da ofte fra borgelig side. Arbeidstakernes rettigheter vil aldri være et uaktuelt tema!

søndag 8. april 2012

Likestilling av lærling- og studentbevis.

Under årets årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti ble det vedtatt mye god politikk. Et godt eksempel på dette er at Sør-Trøndelag Arbeiderparti nå tar til ordet for at lærlinger skal likestilles med studenter. Lærlinger er også under et utdanningsløp på lik linje med studenter, og vi mener det er viktig med likestilling også i forhold til rabattordninger.

Vedtaket ser du her:

LIKESTILLING AV LÆRLINGEBEVIS OG STUDENTBEVIS

Sør-Trøndelag Arbeiderparti mener det er på høy tid at lærlinger blir likestilt med studenter med tanke på rabattordninger på for eksempel kulturtilbud, kollektivtransport og trening. Studenter får en papirlapp som bekrefter at de er student når de betaler semesteravgiften. Lærlinger må også sikres et slikt bevis når de skriver under lærlingkontrakten. 

Selv om lærlinger tjener penger under to av de fire årene som utdanningsløpet deres strekker seg over, har de sterkt redusert lønn det første året i læretiden. Et flertall av lærlingene starter på ca. 30 % av fagarbeider lønn.
Dette betyr at en student som jobber mindre enn halvparten av timene en lærling jobber i løpet av en måned kan tjene mer enn hva en lærling gjør.
Etter påbegynt læretid vil lærlingen øke i lønn omtrent hver sjette måned. Men selv når lærlingene er på det siste lønnstrinnet er de er fremdeles ikke på samme nivå som en fagarbeider eller en deltidsstudent med fulltids jobb. Det er rimelig at studenter og lærlinger skal ha de samme fordelene.
Vi må sette inn en rekke tiltak for å heve statusen til yrkesfagene.  En likestilling i fordelene på lærling- og studentbevis er et av disse.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil at:
 • Lærlinger i alle landets fylker sikres læringbevis
 • Lærlingbeviset har de samme fordelene som et studentbevis

fredag 6. april 2012

God påske!


Det er påske og dårlig vær. Derfor har vi valgt å bli hjemme så langt denne påska. Deilig det også. Får brukt masse tid på studiene, noe som har vært litt etterlengtet den siste tiden. Som student ved NKS får jeg virkelig testet selvdisiplinen, da det for min del ikke innebærer samlinger, bare selvstudium. Har nettopp levert oppgave på kvantitativ- og kvalitativforskningsmetode. Nå står politisk filosofi for tur.
"The future belongs to those who belive in the beauty of their dreams"
 -Eleanor Roosevelt.
 Fortsatt god påske her fra skolebenken :)
Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

mandag 2. april 2012

Frihet


"De som har og som har hatt privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verd for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den." Sitat fra Einar Gerhardsens 17. mai-tale på Rådhusplassen i Oslo i 1947.
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å verne om og øke alle enkeltmenneskers frihet. Her gjøres det ikke forskjell på noen, og det er vår grunntanke.
I følge flere borgelige politikere og ideologier står sosialdemokratiet for det motsatte av frihet, og vi hører uttrykk som "den siste sovjetstat" og lignende. De hevder at deres politikk fører til mer frihet for enkeltmennesket, og at stadig mer frihet til økonomiske eliter ikke fører til mindre frihet for andre. Videre hevdes det også at staten, og ikke markedskreftene, er den største trusselen mot enkeltmenneskets frihet.
Her går et viktig skille mellom høyre- og venstresiden i politikken.
Grunnleggende goder og rettigheter må garanteres av demokratisk valgte myndigheter dersom flere enn et lite mindretall av økonomisk priveligerte skal kunne nyte godt av de friheter som alle borgere av et demokrati har krav på.
Det er her vi finner velferdsstaten, som skal hindre at enkeltmennesker utsettes for tilfeldige svingninger i det markedsøkonomiske systemet. Offentlige inngrep i økonomien er derfor et nødvendig redskap, for frihet.
Bare felles innsats og et sterkt og aktivt folkestyre kan gi alle mennesker i dagens samfunn mest mulig frihet. Den sosialdemokratiske tankegangen ønsker likeverdige levekår for alle og et demokrati der folket styrer økonomien, og ikke motsatt.

Ny bok: Sosialdemokratiet Fortid-Nåtid-Framtid


Mye tid går med til pensumlesing, men av og til er det godt med noe annet også. Denne boka kjøpte jeg i Oslo i vinter, har bare ikke hatt tid til å lese den enda. Boken er skrevet av Brandal, Bratberg og Thoresen som alle er tilknyttet UiO. Dette er den første boka på norsk som på generelt grunnlag analyserer sosialdemokratiet som ideologi og politisk praksisi i internasjonal sammenheng.
Ute snør det og inne er det godt og varmt, perfekt lese dag.
Follow my blog with Bloglovin