mandag 2. april 2012

Frihet


"De som har og som har hatt privilegier, må forstå at friheten ikke blir mindre verd for den enkelte fordi om hele folket blir delaktig i den." Sitat fra Einar Gerhardsens 17. mai-tale på Rådhusplassen i Oslo i 1947.
Sosialdemokratiets viktigste oppgave er å verne om og øke alle enkeltmenneskers frihet. Her gjøres det ikke forskjell på noen, og det er vår grunntanke.
I følge flere borgelige politikere og ideologier står sosialdemokratiet for det motsatte av frihet, og vi hører uttrykk som "den siste sovjetstat" og lignende. De hevder at deres politikk fører til mer frihet for enkeltmennesket, og at stadig mer frihet til økonomiske eliter ikke fører til mindre frihet for andre. Videre hevdes det også at staten, og ikke markedskreftene, er den største trusselen mot enkeltmenneskets frihet.
Her går et viktig skille mellom høyre- og venstresiden i politikken.
Grunnleggende goder og rettigheter må garanteres av demokratisk valgte myndigheter dersom flere enn et lite mindretall av økonomisk priveligerte skal kunne nyte godt av de friheter som alle borgere av et demokrati har krav på.
Det er her vi finner velferdsstaten, som skal hindre at enkeltmennesker utsettes for tilfeldige svingninger i det markedsøkonomiske systemet. Offentlige inngrep i økonomien er derfor et nødvendig redskap, for frihet.
Bare felles innsats og et sterkt og aktivt folkestyre kan gi alle mennesker i dagens samfunn mest mulig frihet. Den sosialdemokratiske tankegangen ønsker likeverdige levekår for alle og et demokrati der folket styrer økonomien, og ikke motsatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar