søndag 24. juni 2012

Holder min første interpellasjon i Kommunestyret.

På torsdag holder jeg min første interpellasjon til Kommunestyret i Meldal kommune. Gleder meg til å ta opp en sak jeg mener er viktig for miljøet samt bedriften NAMMO NAD AS i Meldal. Pappa - Bård E. Bergsrønning- tok opp samme sak i en interpellasjon i 2006. Saken ble fulgt opp av Ordfører Ingrid Skarstein, men vi fikk lite gehør hos departementene. Jeg prøver igjen og vet mange i Meldal er engasjert i nettopp denne saken.


Fylkestingsrepresentant og god venn Audun Otterstad tok nettopp opp den samme saken i en interpellasjon i Fylkestinget. Her finner du fylkesordfører Tore O. Sandviks svar til interpellanten. Dette lover godt for miljøet!


Interpellasjonen ligger under:

Miljømessig forsvarlig destruksjon av militær ammunisjon.
I dagens samfunn er det krav til miljømessige løsninger når avfall skal avhendes. Husholdninger og bedrifter betaler avgifter for å får å få levert avfall og spesialavfall. Jeg mener staten må gå foran med et godt eksempel, og selvsagt må slike avgifter og regler også gjelde for statlig virksomhet.
Registrerer ikke at dette gjelder for forsvaret, da det destrueres ammunisjon med tungmetaller i friluft i Lærdal kommune. Anlegget som har vært i bruk siden Andre verdenskrig brukes fortsatt til destruksjon av ammunisjon.
Forsvarets egen forskningsraport viser at kobberkonsentrasjonen i området har vært forhøyet over flere år. Det er også et noe forhøyet nivå av bly.
I perioden 1980 - 2004 ble det avhendet i gjennomsnitt 340 tonn ammunisjon pr. år i Lærdal. I de siste årene er det sprengt mer enn i tidligere år som følge av utfasing/kassasjon av større våpensystemer innenfor artelleri og miner.
Nammo NAD AS kan gi 100% avvikling av amunnisjon for kunden. Det vil si resirkulering, oppkutting og brenning samt destruering i Astrup og selskapet er verdensledende som demil division. Nammo NAD AS har kunder som U.S.Army, US Navy, NATO, UK Ministery of Defence. Oppdrag fra Det norske forsvaret utgjør bare 1-2% av deres ordremasse.
Metoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon. Det er oppsigtsvekkende at Det norske forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i Astrup. Så vidt jeg vet er det bare Norge og Finnland som tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.
Jeg ber derfor ordføreren om å ta opp denne saken med Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet, for å få en endring av Forsvarets destruksjon av ammunisjon. Jeg mener det er avgjørende viktig at staten går foran med et godt eksempel og destruerer ammunisjon på en miljømessig forsvarlig måte.
FFI-rapport 2010/01494 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater 2009. Arnt Johnsen. 23.juni 2010.
Ellen Haugen Bergsrønning
Meldal Arbeiderparti

søndag 17. juni 2012

Konferanse om villaksens fremtid.
I går deltok jeg på dialogkonferansen Villaksen- ei framtid? Den ble arrangert av Rennebu AP, Meldal AP, Orkdal AP og Oppdal AP. Målet for dialogkonferansen var å ha 40 engasjerte påmeldte til å diskutere villaksens fremtid. Rundt 60 personer deltok på konferansen og dialogen mellom villaksnæringa, oppdrettsnæringa og politikerne ble løftet opp på et nytt nivå. Det kaller jeg suksess!


I mange år har dialogen mellom villaksnæringa og oppdrettsnæringa stått i stampe. En har hele veien følt at en har operert med to forskjellige virkelighetsoppfatninger når det kommer til hvilke resultater forskning på feltet har vist. Det skaper selvsagt problemer. Og som Rennebus Ordfører Ola T. Lånke påpeker har heller ikke politikerne vært særlig flinke til å tenke på den ressursen laksen er for dalføret, hverken i sine handlingsprogram eller på sine sattsningsområder.
En mann som sattser stort på villaksnæring i dalføret er Vegard Heggem. Han huset årets konferanse på Aunan Lodge like ved Orkla. Her kan du lese mer om Vegards konsept Aunan.

Konferansens tre viktigste tema var; kunnskap, dialog og signaler.
Et tydelig signal fra flere av foredragsholderne var at det må sattses mer på kompetanse og på samarbeidet mellom kommunene og grunneierne. Innsiget av laks til Norge har blitt redusert med ca. 50% fra 1983-2012. Fangstrestriksjoner har imidlertid sikret en uendret gytebestand. Viktige grep har blitt gjort for å sikkre villaksen i norske elver.

Regjeringen jobber nå med Sjømatmeldinga Norge - verdens fremste sjømatnasjon. Har du innspill til meldinga kan du gå inn her.

Det viktigste fremover er å bli enig om hvordan verdensbildet for laksen ser ut. Da villaksnæringen og oppdrettsnæringen ikke blir enig, oppfordrer Vegard Heggem politikerne til å komme på banen i større grad enn hva de er i dag. Politikerne blir oppfordret til å sette begrensninger på oppdrettsnæringen slik at næringen ikke går på bekostning av villaksen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener også det er viktig at vi har en nullvisjon i forhold til oppdrettslaksens påvirkning på villaksen. Villaksnæringen og oppdrettsnæringen har krav på en faktabasert forvaltning.
Flere av foredragsholderne under konferanser legger vekt på å ha en positiv holdning og fokusere på løsninger som sikrer både vekst i oppdrettsnæringa og en bevaring av villaksen i norske elver. Et godt utgangspunkt for den videre dialogen.

Midt-Norge er verdensledende på havbruksteknologi. Vi må ta vårt ansvar for å være en aktiv deltaker i arbeidet med å skaffe den økende verdensbefolkningen nok mat i fremtiden. Kloden er dekt av ca. 2/3 hav, og det sier seg selv at en må holde trykket oppe på kunnskapssøking og teknologiutvikling for å finne gode måter for å produsere mer sjømat. Havet vil bli en enda viktigere kilde til mat i fremtiden. Kofi Annan bruker et godt uttrykk i denne sammenheng: Solidarisk kunnskapsdeling.


fredag 15. juni 2012

Temamøte om Psykisk Helse på Oppdal

Oppdal AUF arrangerte i går et temamøte om Psykisk Helse. AUF er opptatt av at vi skal ha like mye fokus på den psykiske helsen som på den fysiske helsen, da det ene helt klart har innvirkning på det andre. Oppdal AUF fulgte opp dette i går med et knakende godt temamøte.
Ofte blir det sett på som tabu å snakke om folks psykiske helse, og vi har av en eller annen grunn mindre fokus på hvordan vi har det på innsiden i forhold til hvordan vi har det på utsiden. En har sett at et økt fokus spesielt på utseende og kropp har ført til en svekkelse av den psykiske helsen hos mange unge mennesker.
Oppdal AUFs leder fortalte sin historie relatert til psykisk helse. Lise er virkelig et forbilde for andre, som tør å stå foran så mange menesker å åpent fortelle om hvordan hun har hatt det etter en tøff periode i livet. Hennes viktigste budskap var at det ikke er farlig å be om hjelp når en trenger det.
Eskil Pedersen var også innvitert av oppdalingene. Han snakket om AUFs fokus på psykisk helse og hvilke muligheter vi har til å påvirke politisk, slik at vi får et større fokus på åpenhet rundt psykisk helse. Han la vekt på at tilbudet må blir bedre og mulighetene må blir flere inne psykisk helsearbeid.
Det er alltid så hyggelig på temamøte i AUF, en treffer så mange trivelig mennesker og diskuterer dagsaktuelle tema. Se bare her; To trivelige typer på første benk :)

søndag 10. juni 2012

Adkomst til nye Løkken bhg.

KS 036/12
Kommunestyret i Meldal vedtar i forbindelse med bygging av ny barnehage på Vedmyrtoppen, å utbedre adkomstvegen i henhold til alternativ 1 beskrevet i saken.
Kostnadsrammen til utbedringen settes til kr. 270 000,-
Den økonomiske rammen til ny Løkken barnehage utvides på bakgrunn av dette med kr. 270 000,-. Kostnadene finansieres med låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet.


Alternativ 1: Vegen kan senkes.
Dette innebærer at vegen skytes ned ca 2,5m. på toppen, og samtidig breddeutvides ned mot eksisterende kryss. Nødvendige grøfter sprenges samtidig med senking av veg. Krysset utbedres ifølge Vegvesenets vegnormal, samt snevres noe inn. Videre utbedres vegen noe ved sving under "Festiviteten", samt flikkes inn til avkjøring barnehagen. Vegen breddeutvides til møtende trafikk. Topplag: 5cm komprimert grus. Vegen vil da gå i skjæring da det mest sannsynlig er fjell på begge sider som må skytes ut. Det må da tas ut masse (skytes) ca 120m veg i nødvendig bredde, samt spretting i skjæringer ved topp av vegen. Skogrydding inklusive. Antatte kostnader: Vurdert til ca 270 000,-og kan utføres på 2-3uker.


Dette vedtaket ble gjort av kommunestyret i Meldal, torsdag 24.mai. Mandagen etter var arbeidet allerede igang. Det kaller jeg effektivt arbeid!
Når en bygger en helt ny barnehage er det viktig at adkomsten for barn og foreldre er god. Tenker spesielt på forholdene om vinteren i området. Kommunestyret var enstemmig i avgjørelsen og veien vil etter planen være ferdig i god tid før nye Løkken Barnehage åpner 1.august.

onsdag 6. juni 2012

Budsjettnemnd 5.-6.juni

Budsjettnemnd for denne gang er over. To lange møtedager med formannskapet, utvalgsledere, representanter fra hvert parti i kommunestyret og rådmannens ledergruppe. Første dag fikk vi presentert utfordringsbildet for hver sektor ved sektorlederne. Veldig mye fungerer utrolig bra i dag, men selvsagt kan det bli bedre på flere områder.
Informative og oversiktlige presentasjoner gav oss utfordringsbildet for hver sektor.

Sektorlederne peker alle på gode formål en gjerne skulle ha hatt flere ressurser til å dekke opp. Dette er vel medaljens bakside for en politiker. Det er ikke lett å prioritere mellom mange gode tiltak, som en gjerne skulle ha hatt midler til. Prioriterer en et tiltak betyr det at et annet tiltak for tilsvarende mindre. Selvsagt er det lett å ønske seg alt, realiteten er at det ikke lar seg gjennomføre innenfor ramma. Her kommer politikken inn, hva skal en prioritere?

Under dag 2 gikk først utvalgslederne for hovedutvalgene UD og OHO gjennom de utfordringer de ser for sine utvalg. Så gikk partiene gjennom sine prioriteringer. Det som er tydelig, er at alle partiene stort sett er enig om hvor skoen trykker. Forskjellene ligger i hvordan en vektlegger sine prioriteringer. Signalene som er sendt administrasjonen var det stort sett enighet om.

Jeg oppfattet disse dagene som gode arbeidsmøter hvor en virkelig ønsker å samarbeide for å få til et best mulig budsjett for 2013. En god tone mellom politikerne og administrasjon. Forholdet mellom partigruppene er også veldig god, noen politiske stikk kommer selvsagt, uten at det går utover stemningen.

Som den yngste i budsjettnemnda må jeg si jeg føler jeg sitter igjen med masse ny kunnskap, et klarere bilde på hvilke utfordringer kommunen stå overfor, og et økt engasjement for å ta fatt på jobben. En får alltid fornyet styrke i engasjement på slike dager. Spesielt når en føler på spenningen før partiene skal presentere sine prioriteringer. Politikk er spennende og slike dager er med på å bekrefte det for min del.

Nå har budsjettprosessen for 2013-budsjettet virkelig startet, og det er fint å være med fra starten av. Det hadde vi ikke mulighet til i fjor, da valget til kommunestyret var først i september, og prosessen startet da også i juni.
Budsjettet for 2013 vil være stramt og vi står overfor harde prioriteringer.

tirsdag 5. juni 2012

Sommerjobb i Meldal!?

Under budsjettnemndas første dag kom det fram at helsesektoren i Meldal fortsatt trenger flere hender, spesielt nå i sommer.
Selv om stillingene har vært utlyst to ganger mangler de fortsatt folk. Tidligere har gjerne studenter innen helsesektoren søkt jobb her i sommermånedene. Selvsagt er det åpent for at andre også kan søke. En må gjerne være over 18år.

Jeg oppfordrer flere til å søke da en trenger flere hender, alternativet er å bruke vikarbyrå. Jeg ser på det som en vinn-vinn situasjon for ungdom som trenger sommerjobb og en sektor som trenger flere hender.
En flott mulighet til å få seg jobb i sommermånedene, lukte litt på helseyrkene og bli kjent med de flotte menneskene som jobber i helsesektoren i Meldal kommune.

Ta kontakt med: ann-lisbeth.tondel@meldal.kommune.no
lørdag 2. juni 2012

40 000,- til forskjønning av Frilsjøen.

Under kommunestyremøte torsdag 24. mai fremmet Vibeke Mehlum forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om å bevilge 40 000,- til forskjønning av badestranda på Frilsjøen i Meldal. Dette finansieres ved bruk av penger fra siste års mindreforbruk. Vedtaket ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Frilsjøen har i mange år vært en naturlig samlingsplass for ungdom og barnefamilier i sommermånedene, forhåpentligvis kommer midlene til forskjønning godt med slik at aktiviteten opprettholdes i årene fremover. I vedtaket ber kommunestyret om at Ungdomsrådet forespørres om de vil ta en aktiv rolle i forhold til opprustning og forskjønning av badestranda på Frilsjøen.

13.april 2011 møttes engasjerte ungdommer i Meldal på Bergmannskroa. Der kom det fram at ungdom i Meldal ønsket å ruste opp badestranda på Frilsjøen. Flere ting ble nevnt: Grillmuligheter, ruste opp brygga, stupetårn, tråbåt/kano til utleie, flere bord og benker, kiosk, eget barneområde tilpasset de minste osv. Flere hadde også hørt om bussen som gikk til og fra Frilsjøen på sommeren for flere år siden, selvsagt ønsker ungdommen seg en slik bussordning igjen.

40 000,- er ingen stor sum, men er et bidrag til økt aktiviet på badestranda. Arbeiderpartiet har også tidligere foreslått å bevilge penger til opprusting av badestranda, men ble da nedstemt. Gledelig at et enstemmig kommunestyre vedtar dette nå.