tirsdag 11. september 2012

Konvensjonen mot klaseammunisjon.

I går deltok jeg på et utrolig lærerikt og spennende ungdomsseminar i hovedstaden. Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelp arrangerte seminaret 3MSP: Internasjonal rett og verdenspolitikk i praksis. 3MSP står for - Det tredje statspartsmøtet. 3MSP arrangeres i Oslo nå i dag til og med fredag.

Det er nå fem år siden den internasjonale prosessen for å forby klaseammunisjon ble lansert i Oslo. Siden den gang har 111 land undertegnet konvensjonen mot klaseammunisjon, som forbyr bruk, lagring, produksjon, kjøp og salg av klasebomber. Konvensjonen mot klaseammunisjon kalles CCM.

Konvensjonen mot klaseammunisjon trådde i kraft 1 august i 2010. Siden den gang har det vært arrangert årlige statspartsmøter hvor målet har vært å få flere land til å undertegne CCM. Først i Vientiane, Laos så i Beirut, Libanon og nå arrangeres det tredje i Oslo. Her møtes FN ambassadører, utenriksdepartement, humanitære organisasjoner og representanter fra sivilsamfunn for å nevne noen. 800 delegater fra hele verden ventes å delta på 3MSP i Oslo.

Flere ting vil bli diskutert under møtet - Ambassadør Steffen Kongstad nevnte noen:
- Hva har vært gjort side siste MSP?
- Oppfyller alle land som har undertegnet CCM kravene i avtalen?
- Opprettholde det viktige arbeidet som blir gjort på grasrota, av blandt andre Norsk Folkehjelp.
- Hvilke utfordringer står en overfor?

Under seminaret fikk vi hilse på en rekke mennesker som har vært viktige for å få på plass konvensjonen mot klaseammunisjon. Alle var opptatt av å formidle viktigheten av enkeltmennesker. Uten enkeltmennesker med gode ideer og sterkt pågangsmot vil ikke mye bli gjort, heller ikke på den internasjonale arena. Noen må ta initiativet!

Utålmodighet, kommunikasjon, organisering, utradisjonelle måter å gå fram på og mot til å stå for sin sak er i følge Statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet viktige kvaliteter i arbeidet med internasjonale konvensjoner.

Her finner du en liste over hvilke stater som har undertegnet CCM - Konvensjonene mot klaseammunisjon. Det som er verdt å merke seg er at USA ikke har undertegnet.


lørdag 8. september 2012

Rennebu AUF!

 I går satte en gjeng engasjerte ungdommer seg ned i Rennebu og etablerte et nytt lokallag i AUF nemmelig Rennebu AUF.  Utrolig gøy at flere og flere ungdommer viser engasjement og vilje til å ta del i samfunnsutviklingen og den lokale debatten. Håper virkelig Rennebu AUF får en like god start som det vi gjorde her i Meldal.

Det er alltid positivt når ungdom ønsker å engasjere seg, om det er politisk, gjennom et idrettslag eller det er gjennom andre interessegrupper. Ekstra stas er det jo når en ser at Norges største politiske ungdomsorganisasjon vokser seg større og bedre.

Noe jeg tro ga det nye styret litt ekstra motivasjon var å få en egen hilsen fra leder i AUF, Eskil Pedersen.
Gratulerer Rennebu AUF med etableringen av eget lokallag!

fredag 7. september 2012

Rovdyrforvaltning handler ikke om bekvemmelighet.


Den 16. juni 2011 inngikk AP, SP, SV, KrF, H, V og FrP en avtale rundt rovdyrforvaltning. I avtalen står det at Norsk rovdyrforvaltning skal skje innenfor rammene av bestemmelsene i naturmangfoldloven og  Stortingets behandling av denne, samt Bern-konvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004. 
Den todelte målsettingen legger vekt på at vi skal ha levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovdyr, samtidig som vi sikrer overlevelse for våre rovdyr og forvalter bestanden på en fornuftig måte. 
Norge har gjennom Bern-konvensjonen en forpliktekse til å sikre overlevelse til alle de store rovdyrartene i norsk natur. Flere av våre store rovdyr er en del av større skandinaviske stammer og gjennom avtalen av 16. juni 2011 går forlikspartene inn for et samarbeid med våre naboland når det gjelder forvaltning av disse stammene.


Det norske landbruket med dyr på utmarksbeite er en del av vår kultur. Det er viktig, spesielt med tanke på den nye Landbruks og matmeldinga, at en sikrer levedyktigheten til næringsvirksomhet i landbruket også i områder med rovdyr. 
Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringa må ned. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. Ved beiterestriksjoner på grunn av rovdyr skal dyreeier ha rett til full økonomisk kompensasjon. Denne kompensasjonen gis fra dag en.
Det er viktig at det ikke er rovdyr som representerer et skadepotensiale i beiteområder for husdyr. Derfor legges det stor vekt på forebyggende tiltak og konflikt demping.
Regjeringen har økt utgiftene til erstatning, forebygging, konfliktdempende tiltak og til skadefelling av rovdyr med 54 millioner kroner. Økningen er et signal om at regjeringen tar på alvor omfanget av de utfordringene næringen står overfor i områder med store tap på grunn av rovdyr.
06.09.2012 kunne vi lese i media at Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum foreslår i SPs programkomitè fri jakt på ulv i Norge. Ulven har vært fredet her siden 1973. 
Forslaget kommer som et innspill til arbeidet med nytt program foran neste års valg til Stortinget. Er det dette vi ønsker? Nei, vi ønsker en rik natur i økologisk balanse. Vi ønsker at våre barn og barnebarn skal vokse opp med det samme artsmangfoldet som det vi og våre forfedre har gjort. 
Blir virkelig forundret over et forslag som ikke tar hensyn til en helhetlig forvaltning av naturen vår. I Norge finnes det i underkant av 30 ulv, selvsagt skal vi ta vare på disse på lik linje med andre rovdyr. Jeg er ikke komfortabel med å utrydde enkelte arter fra våre skoger. Hvilke konsekvenser kan det føre til? Vi må heller se på hva mer vi kan gjøre for å forebygge og begrense konflikter. 

Rovdyrforvaltning handler ikke om bekvemmelighet.

torsdag 6. september 2012

Internasjonal rett og verdenspolitikk i praksis.

På mandag reiser jeg til Oslo for å delta på et seminar rettet mot unge politikere og studenter innenfor statsvitenskap, internasjonal politikk og rett, utvikling og fred- og konfliktstudier. Utrolig spennende tema og om et livsviktig arbeid. Ser virkelig fram til å møte nye mennesker, få mer innsikt i viktige tema og lære mer om det arbeidet som blir gjort på grasrota.  Et solid arbeid blir gjort og viktige avtaler blir fremforhandlet, av blandt annet Norge. 
Det handler om å tenke globalt, og å handle lokalt.Norge er i september vertskap for det tredje statspartsmøtet (3MSP) til den internasjonale konvensjonen som forbyr klasebomber, fem år etter at den internasjonale prosessen for å forby klaseammunisjon ble lansert i Oslo. Slike årlige statspartsmøter er milepæler i gjennomføringen av mange internasjonale traktater, ikke minst innenfor humanitærrett, menneskerettigheter og nedrustning. 800 delegater fra stater, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn verden rundt ventes å delta på 3MSP. Konvensjonen som forbyr klasebomber er på flere måter et ypperlig eksempel på hvordan internasjonal rett og verdenspolitikk fungerer i praksis, og på hvordan de kan omformes til handling på bakken som redder liv.

I anledning 3MSP inviterer Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelo til et heldags seminar med inspirerende foredragsholdere og workshop.

Utdrag fra seminarprogrammet:
-Internasjonal rett som kan redde liv- Gro Nystuen, Senior partner, ILPI
-Proaktivt diplomati vs status quo-diplomati - Ambassadør Steffen Kongstad, FN-delegasjonen i Genève
-Ensuring momentum for a hard-won treaty - Laura Cheeseman, Cluster Munition Coalition.


Du kan lese mer om seminaret her.

lørdag 1. september 2012

Representantskapsmøte i AUF i Sør-Trøndelag

I kveld har AUF i Sør-Trøndelag vedtatt at Audun Otterstad blir vår kandidat til Sør-Trøndelag Arbeiderpartis Stortingsliste, foran valget neste år. En lang prosess er over, nå gleder vi oss til valgkamp. Gratulerer Audun:)

Renate Tårnes er en tøff dame, en avgjørelse av det kalibre hun har tatt står det virkelig respekt av. Jeg er veldig glad for at det er nettopp Renate som skal lede AUF i Sør-Trøndelag i tiden fram over.

Representantskapsmøte valgte også delegater til landsmøte i AUF. Landsmøte avholdes hvert andre år og nå er det bare en og en halv måned til det braker løs. For første gang på 12 år har Meldal AUF en delegat til landsmøte. Utrolig gøy!

Jeg foreslår å ta opp rensing av gamle gruvefelt. En viktig sak, ikke bare for Meldal. Staten må ta ansvar og få fortgang på prosessen slik at ikke lokalsamfunn, natur, dyrebestand og miljø blir skadelidende!


Åpning av Løkken Barnehage.


Kl: 11:00 i dag åpnet Løkken Barnehage. Etter en lang prosess er nå nytt barnehagebygg endelig på plass og både barn og ansatte har funnet seg til rette. Barnehagen står på den samme tomta som gamle Folkets hus i Brakkan. Barnehagen har også et flott uteområde, masse sol og den fineste utsikten en kan tenke seg.


Åpningen ble foretatt av varaordfører Helge Johan Ringli (FrP), som kunne gratulere barn, foreldre, ansatte og kommunen med et nytt flott bygg. Leder for byggekomiteen Ola Bjørkøy (Sp) og leder for hovedutvalg OHO (Oppvekst, helse og omsorg) Odd Arild Svartbekk (Ap) gratulerte også under åpningen.

Høydepunktet fikk vi da barna sang 3 fine sanger de hadde øvet på. En kunne tydelig både se og høre at barna var fornøyd med sin nye barnehage. Utrolig hyggelig åpning selv om regnet pøste ned.