fredag 7. september 2012

Rovdyrforvaltning handler ikke om bekvemmelighet.


Den 16. juni 2011 inngikk AP, SP, SV, KrF, H, V og FrP en avtale rundt rovdyrforvaltning. I avtalen står det at Norsk rovdyrforvaltning skal skje innenfor rammene av bestemmelsene i naturmangfoldloven og  Stortingets behandling av denne, samt Bern-konvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004. 
Den todelte målsettingen legger vekt på at vi skal ha levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovdyr, samtidig som vi sikrer overlevelse for våre rovdyr og forvalter bestanden på en fornuftig måte. 
Norge har gjennom Bern-konvensjonen en forpliktekse til å sikre overlevelse til alle de store rovdyrartene i norsk natur. Flere av våre store rovdyr er en del av større skandinaviske stammer og gjennom avtalen av 16. juni 2011 går forlikspartene inn for et samarbeid med våre naboland når det gjelder forvaltning av disse stammene.


Det norske landbruket med dyr på utmarksbeite er en del av vår kultur. Det er viktig, spesielt med tanke på den nye Landbruks og matmeldinga, at en sikrer levedyktigheten til næringsvirksomhet i landbruket også i områder med rovdyr. 
Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringa må ned. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. Ved beiterestriksjoner på grunn av rovdyr skal dyreeier ha rett til full økonomisk kompensasjon. Denne kompensasjonen gis fra dag en.
Det er viktig at det ikke er rovdyr som representerer et skadepotensiale i beiteområder for husdyr. Derfor legges det stor vekt på forebyggende tiltak og konflikt demping.
Regjeringen har økt utgiftene til erstatning, forebygging, konfliktdempende tiltak og til skadefelling av rovdyr med 54 millioner kroner. Økningen er et signal om at regjeringen tar på alvor omfanget av de utfordringene næringen står overfor i områder med store tap på grunn av rovdyr.
06.09.2012 kunne vi lese i media at Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum foreslår i SPs programkomitè fri jakt på ulv i Norge. Ulven har vært fredet her siden 1973. 
Forslaget kommer som et innspill til arbeidet med nytt program foran neste års valg til Stortinget. Er det dette vi ønsker? Nei, vi ønsker en rik natur i økologisk balanse. Vi ønsker at våre barn og barnebarn skal vokse opp med det samme artsmangfoldet som det vi og våre forfedre har gjort. 
Blir virkelig forundret over et forslag som ikke tar hensyn til en helhetlig forvaltning av naturen vår. I Norge finnes det i underkant av 30 ulv, selvsagt skal vi ta vare på disse på lik linje med andre rovdyr. Jeg er ikke komfortabel med å utrydde enkelte arter fra våre skoger. Hvilke konsekvenser kan det føre til? Vi må heller se på hva mer vi kan gjøre for å forebygge og begrense konflikter. 

Rovdyrforvaltning handler ikke om bekvemmelighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar