søndag 10. juni 2012

Adkomst til nye Løkken bhg.

KS 036/12
Kommunestyret i Meldal vedtar i forbindelse med bygging av ny barnehage på Vedmyrtoppen, å utbedre adkomstvegen i henhold til alternativ 1 beskrevet i saken.
Kostnadsrammen til utbedringen settes til kr. 270 000,-
Den økonomiske rammen til ny Løkken barnehage utvides på bakgrunn av dette med kr. 270 000,-. Kostnadene finansieres med låneopptak.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet.


Alternativ 1: Vegen kan senkes.
Dette innebærer at vegen skytes ned ca 2,5m. på toppen, og samtidig breddeutvides ned mot eksisterende kryss. Nødvendige grøfter sprenges samtidig med senking av veg. Krysset utbedres ifølge Vegvesenets vegnormal, samt snevres noe inn. Videre utbedres vegen noe ved sving under "Festiviteten", samt flikkes inn til avkjøring barnehagen. Vegen breddeutvides til møtende trafikk. Topplag: 5cm komprimert grus. Vegen vil da gå i skjæring da det mest sannsynlig er fjell på begge sider som må skytes ut. Det må da tas ut masse (skytes) ca 120m veg i nødvendig bredde, samt spretting i skjæringer ved topp av vegen. Skogrydding inklusive. Antatte kostnader: Vurdert til ca 270 000,-og kan utføres på 2-3uker.


Dette vedtaket ble gjort av kommunestyret i Meldal, torsdag 24.mai. Mandagen etter var arbeidet allerede igang. Det kaller jeg effektivt arbeid!
Når en bygger en helt ny barnehage er det viktig at adkomsten for barn og foreldre er god. Tenker spesielt på forholdene om vinteren i området. Kommunestyret var enstemmig i avgjørelsen og veien vil etter planen være ferdig i god tid før nye Løkken Barnehage åpner 1.august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar