tirsdag 22. mai 2012

En miljømessig forsvarlig destruksjon av norsk militær ammunisjon.

Skrevet ​10. mai 2012

I Øyradalen sørøst i Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Konsentrasjonen av kobber i destruksjonsområdet for ammunisjon i Øyradalen er forhøyet. Rapporten viser at kobberkonsentrasjonen i området har vært forhøyet over flere år. Det er også et noe forhøyet nivå av bly, mens konsentrasjonen av de andre målte tungmetallene er på bakgrunnsnivå.

Området ble etablert i 1976 og har siden den gang vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. Det er tatt prøver før demolering starter om våren og etter demolering om høsten. Dette programmet har vært videreført frem til 2007.
Gjennomsnittskonsentrasjoene av kobber i destruksjonsområdet i Øyradalen ble høsten 2009 registrert til 380mg/kg. Konsentrasjonen i området har vært stabilt de siste årene. Gjennomsnittskonsentrasjonen av bly er beregnet til 60mg/kg. Nivået av sink er også noe forhøyet i dette området.

Hvert prøvepunkt utgjør en flate på omkring 1m2 og herfra ble det tatt noen stikk fra overflaten og ned til 3-5cm dyp med jordbor.

I perioden 1980 - 2004 ble det avhendet i gjennomsnitt 340 tonn ammunisjon pr. år. I de siste årene er det sprengt mer enn i tidligere år som følge av utfasing/kassasjon av større våpensystemer innenfor artelleri og miner (dok.nr. 15:926 2004-2005)


I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne type ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknytning til renseanlegg. I 2009 ble det gjennomført målinger i Tønjumdalen, de viste lav konsentrasjon av kobber i hele området og er på nivå med det en kan forvente som bakgrunn for dette området (FFI-rapport 2010/01494).

Nammo NAD AS (Norwegian Ammunition Disposal Company) er lokalisert i Meldal. Nammo har sitt hovedkontor på Raufoss. Eierskapsfordelingen er som følger: 50% av Nammo er eid av den Norske stat og 50% av Patra i Finnland. Patra er 50% eid av den Finske staten. Nammo består av 5 divisjoner. 4 produksjonsdivisjoner og 1 avhendingsdivisjon. Avhendingsdivisjonen ligger i Meldal og bruker de gamle gruvegangene i tilknyttning til Astrupsjakt for destruering av ammunisjon.

Nammo kan gi 100% avvikling av amunnisjon for kunden. Resirkulering, oppkutting og brenning samt destruering i Astrup og er verdensledende som demil division.

Nammo NAD AS har kunder som U.S.Army, US Navy, NATO, UK Ministery of Defence. Oppdrag fra det norske Forsvaret utgjør bare 1-2% av deres produksjon.

Metoden kalles som kalles "Closed detonation technology", er den reneste og mest miljøvennlige formen for forbrenning av ammunisjon. Det er oppsiktsvekkende at det norske Forsvaret driver destruksjon av ammunisjon i friluft i Lærdal når det finnes et miljøvennlig alternativ for destruksjon i Astrup!
Så vidt vi vet er det bare Norge og Finnland som tillater destruksjon av ammunisjon i friluft.

Jeg mener Forsvaret bør flytte destrueringen av all ammunisjon fra Lærdal til Nammo NAD AS i Meldal.

Kilder:

• Domument nr. 15:926 (2004-2005) Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund til forsvarsmenister Kristin Krohn Devold.
• FFI-rapport 2010/01494 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater 2009. Arnt Johnsen. 23.juni 2010.


Ellen Haugen Bergsrønning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar